Tytuł projektu

Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna
Numer projektu POWR.02.12.00-00-0007/16-00
Miejsce pracy:
"POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE"
FEDERACJA ZWIĄZKÓW PRACODAWCÓW OCHRONY ZDROWIA
Al. Niepodległości 16 pok.10
65-048 Zielona Góra
Telefon/fax (68) 3257297
Poczta elektroniczna biuro.pz@op.pl

Celem realizacji projektu jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w branży opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb pracodawców i rynku. Projekt poprzez udrożnienie informacji pomiędzy edukacją i potrzebami rynku wpłynie na polepszenie kompetencji zawodowych i społecznych pracowników opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, a tym samym poprawi jakość usług świadczonych przez te sektory.


Główne zadania:

  • identyfikacja ciał społecznych, w których zasiadają przedstawiciele partnerów społecznych reprezentujących obydwie podbranże: ochrona zdrowia i opieka społeczna,
  • przygotowanie bazy kontaktów, ustalenie planu komunikacji, zainicjowanie kontaktów,
  • utrzymywanie kontaktów z partnerami społecznymi w ramach trwania projektu,
  • prowadzenie wymiany informacji i opinii ze związkami pracodawców i pracowników powiązanych z obydwiema podbranżami. Wymiana informacji i opinii będzie polegała m.in. na konsultowaniu wytworzonych w ramach projektu dokumentów, konsultowanie projektów aktów prawnych w formie konsultacji społecznych,
  • utrzymywanie stałego kontaktu z innymi pracownikami projektu: ekspertem ds. monitorowania prawa oraz sekretarzami rady i grup roboczych. Wszystkie produkty realizacji projektu, będą trafiały bądź do konsultacji lub do informacji part. społecznych. Wyniki konsultacji ekspert będzie zbierał i przekazywał do Eksperta ds. monitorowania legislacji oraz odpowiednich sekretarzy,
  • organizacja konferencji prasowych, przygotowanie materiałów prasowych i raportów na temat bieżącego funkcjonowania projektu,
  • udział w posiedzeniach Rady

Ekspert ds. kontaktów z partnerami społecznymi

Wojciech Nawrot - absolwent UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKIEGO. Wieloletni nauczyciel, informatyk.
Od 2002 roku pracował w największych firmach farmaceutycznych SANOFI SYNTHELABO, GSK, POLPHARMA jako konsultant naukowy. Przez 12 lat współpracował ze środowiskiem lekarskim większości specjalizacji. Zajmował się marketingiem oraz przetargami.
Prowadził kilka projektów edukacyjnych między innymi SZKOŁA ZAKRZEPICY oraz projekt NADCIŚNIENIE TĘTNICZE. Współuczestniczył i testował projekty nowoczesnej globalnej komunikacji - video konferencje, platformy elerningowe.
Od 2015 roku pracował jako konsultant edukacyjny oraz doradca edukacyjny w Wydawnictwach Szkolnych i Pedagogicznych oraz w wydawnictwie Nowa Era. Obecnie pracuje w ramch projektu jako Ekspert ds. kontaktów z partnerami społecznymi w Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia "POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE" zrzeszających około 13000 lekarzy rodzinnych.