Tytuł projektu

Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna
Numer projektu POWR.02.12.00-00-0007/16-00
Miejsce pracy:
"POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE"
FEDERACJA ZWIĄZKÓW PRACODAWCÓW OCHRONY ZDROWIA
Al. Niepodległości 16 pok.10
65-048 Zielona Góra
Telefon/fax (68) 3257297
Poczta elektroniczna biuro.pz@op.pl

Celem realizacji projektu jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w branży opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb pracodawców i rynku. Projekt poprzez udrożnienie informacji pomiędzy edukacją i potrzebami rynku wpłynie na polepszenie kompetencji zawodowych i społecznych pracowników opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, a tym samym poprawi jakość usług świadczonych przez te sektory.


Główne zadania:

  • identyfikacja ciał społecznych, w których zasiadają przedstawiciele partnerów społecznych reprezentujących obydwie podbranże: ochrona zdrowia i opieka społeczna,
  • przygotowanie bazy kontaktów, ustalenie planu komunikacji, zainicjowanie kontaktów,
  • utrzymywanie kontaktów z partnerami społecznymi w ramach trwania projektu,
  • prowadzenie wymiany informacji i opinii ze związkami pracodawców i pracowników powiązanych z obydwiema podbranżami. Wymiana informacji i opinii będzie polegała m.in. na konsultowaniu wytworzonych w ramach projektu dokumentów, konsultowanie projektów aktów prawnych w formie konsultacji społecznych,
  • utrzymywanie stałego kontaktu z innymi pracownikami projektu: ekspertem ds. monitorowania prawa oraz sekretarzami rady i grup roboczych. Wszystkie produkty realizacji projektu, będą trafiały bądź do konsultacji lub do informacji part. społecznych. Wyniki konsultacji ekspert będzie zbierał i przekazywał do Eksperta ds. monitorowania legislacji oraz odpowiednich sekretarzy,
  • organizacja konferencji prasowych, przygotowanie materiałów prasowych i raportów na temat bieżącego funkcjonowania projektu,
  • udział w posiedzeniach Rady